Det oppsto en feil. Forsøk igjen, dersom feilen vedvarer kan du ta kontakt med webmaster. Feilen er allerede rapportert inn automatisk.

Ferdselsrett
Allemannsretten, retten til fri ferdsel og opphold i utmark, er fundamentet for utøvelse av det enkle friluftslivet. Den gir oss rett til å gå fotturer i skog og fjell, gå på ski i marka om vinteren og sykle, ake og ri på stier og veier. Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven ( http://www.lovdata.no/ ) og bygger på respekt for miljøverdier, eiere og andre brukere. Retten til fri ferdsel og opphold gjelder i utgangspunktet bare i utmark. På dyrket jord gjelder det når marka er frosset eller snøbelagt, dog ikke i tidsrommet fra 30.april til 14.oktober. Utmark er udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge. Innmark er all dyrket jord; som åker, eng, kulturbeite, hage og yngre plantefelt. Innmark er også gårdsplass, hustomt og industriareal. Allemannsretten omfatter ikke ferdsel med motorkjøretøy.
Stemningsbilde fra Haugalandet

  ut i det fri! - Frisk i Friluft Utvikling og drift: Hatteland